Podział pojemników do segregacji
Schemat
<

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

Urząd Miasta Opola już po raz dziesiąty organizuje nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych.
Od 21 kwietnia do 5 listopada 2015 r. w poszczególnych punktach miasta ustawiony będzie mobilny kontener, do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.
Szczegóły: (tutaj)

2015-03-26

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych z otwartych wiat.

2015-03-23

W załączeniu (tutaj) przekazujemy informację Prezydent Miasta Opola w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która doprecyzowuje obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dodatkowe informacje dotyczące komunikatu można uzyskać pod nr telefonu:
77 54 11 339 albo 77 45 11 874 (Urząd Miasta Opola)

2015-01-29

Informujemy, że odpady w postaci żywych choinek, ze względu na swoje rozmiary powinny być traktowane jako odpady wielkogabarytowe i odbierane przez Spółkę Remondis w terminie ustalonym w harmonogramie dla odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Innym rozwiązaniem jest umieszczenie małych rozmiarów choinek lub ich części w pojemniku brązowym przeznaczonym do gromadzenia odpadów biodegradowalnych.

2015-01-14

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Harmonogramy (tutaj.LINK) publikujemy harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok.

2014-12-15

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2015 roku z zabudowy wielorodzinnej wyodrębniona zostanie zabudowa kilkurodzinna, przez którą należy rozumieć – budynek, w którym wydzielono od 3 do 9 lokali mieszkalnych (włącznie), którego mieszkańcy zbierają odpady do wspólnych pojemników.

Celem wyodrębnienia zabudowy kilkurodzinnej jest zmniejszenie uciążliwości związanych z częstym przejazdem pojazdów odbierających odpady komunalne w tej zabudowie poprzez dostosowanie częstotliwości odbioru odpadów do ilości odpadów wytwarzanej przez mieszkańców zabudowy kilkurodzinnej.

Budynki kilkurodzinne będą miały następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

  • - odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na tydzień,
  • - odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie – tak jak w zab. wielorodzinnej,
  • - odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na tydzień - tak jak w zab. wielorodzinnej,
  • - pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady zmieszane – 1 raz na tydzień,
  • - odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 4 tygodnie.

Z uwagi na zmianę częstotliwości odbioru odpadów, koniecznym może być ponowne dostosowanie ilości lub pojemności pojemników do gromadzenia odpadów poprzez zwiększenie pojemności pojemnika:
  • - czarnego (zmieszane odpady komunalne, pozostałości po segregacji odpadów),
  • - z żółtą klapą (odpady opakowaniowe inne niż szklane).

2014-12-04

Instalowane na pojemnikach chipy służą do weryfikacji i oceny prawidłowości świadczonej usługi przez firmy wywozowe. Pojemniki wyposażone w chipy - w połączeniu z funkcjonującym systemem monitoringu śmieciarek - pozwalają przede wszystkim na określenie czy odpady są odbierane zgodnie z harmonogramem.
Chipy montowane są:

  • - w pojemnikach o pojemności 60-360 l. po wewnętrznej stronie kołnierza (Remondis) oraz na ścianie tylnej (Elkom),
  • - w pojemnikach o pojemnościach 660-1100 l. z boku (Remondis) oraz na klapie (Elkom).

Zwracamy się z prośbą, aby w razie stwierdzonych jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z chipami (braki, uszkodzenia) kontaktować się z Działem Gospodarki Odpadami Zakładu Komunalnego.
2014-10-09

Reklamacje dotyczące braku wywozu odpadów komunalnych należy składać - telefonicznie, mailem lub osobiście do Działu Gospodarki Odpadami Zakładu Komunalnego - w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty odbioru wynikającej z harmonogramu.
Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi zalecamy składanie reklamacji wywozu już następnego dnia roboczego.

2014-09-30

Od 1 stycznia 2015 roku zostanie zmienione prawo miejscowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola.

Tekst komunikatu do pobrania – tutaj.
Prezentacja zmian do pobrania – tutaj.

2014-09-19