Podział pojemników do segregacji
Schemat

Festyn
Festyn

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

Przygotowana została nowa tablica PVC (format A3) w zakresie gospodarki odpadami w Mieście Opolu dotycząca selektywnego zbierania odpadów w pojemniku brązowym (tutaj).
Zebraliśmy na niej najważniejsze informacje o segregacji odpadów biodegradowalnych.

Jeżeli byłoby zainteresowanie Państwa otrzymaniem tablicy to zapraszamy do naszego biura lub prosimy o informację pocztą elektroniczną – na adres:
dgo@zaklad-komunalny.pl – wówczas ją dostarczymy do Państwa.

2015-11-19

Przygotowana została nowa ulotka w zakresie gospodarki odpadami w Mieście Opolu dla nieruchomości niezamieszkałych (tutaj).
Zebraliśmy w niej najważniejsze informacje o segregacji odpadów, stawkach opłaty, deklaracjach oraz częstotliwościach odbioru odpadów.

Jeżeli byłoby zainteresowanie Państwa otrzymaniem ulotki w wersji papierowej to zapraszamy do naszego biura lub prosimy o informację pocztą elektroniczną – na adres:
dgo@zaklad-komunalny.pl – wówczas ją dostarczymy do Państwa.

2015-11-16

Informacja w sprawie odbioru liści w sezonie jesiennym

Odbiór liści z drzew rosnących na nieruchomościach zamieszkałych
Uprzejmie informujemy, iż od początku września do końca listopada firma odbierająca odpady (Remondis oraz Elkom) obowiązana jest do odbioru liści pochodzących z drzew rosnących na terenie nieruchomości zamieszkałych zgromadzonych w workach udostępnionych obok pojemnika (brązowego), w terminie przewidzianym dla odbioru odpadów biodegradowalnych (uwaga: odbiór worków może być dokonywany odrębnym samochodem, stąd możliwe jest niejednoczesne wykonanie obu odbiorów tj. pojemnika i worków).
Więcej informacji pod nr telefonu 77 44-13-237.

Odbiór liści pochodzących z drzew rosnących w pasie ruchu drogowego
Uprzejmie informujemy, że w przypadku liści pochodzących z drzew rosnących w pasie ruchu drogowego Miejski Zarząd Dróg w Opolu będzie odbierał liście zgromadzone w workach - ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Z uwagi na brak posiadania wiedzy przez Miejski Zarząd Dróg o wszystkich punktach pozostawienia worków z liśćmi proszę od dnia 1 września o zgłaszanie konieczności odbioru zebranych liści pod nr 77 469 74 35 lub 728 211 885.

2015-10-02

Przygotowana została nowa ulotka w zakresie gospodarki odpadami w Mieście Opolu (tutaj).
Staraliśmy się zebrać w niej najważniejsze informacje o segregacji odpadów, wielkogabarytach, elektrośmieciach oraz PSZOK-ach. W temacie pojemnika brązowego zwróciliśmy szczególną uwagę na zakres zbieranych odpadów.

Jeżeli tylko byłoby zainteresowanie Państwa otrzymaniem ulotki to zapraszamy do naszego biura lub prosimy o informację pocztą elektroniczną – na adres obsługi Klienta: dgo@zaklad-komunalny.pl – wówczas dowieziemy.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że mamy jeszcze tablice PVC o selektywnym zbieraniu odpadów w pojemnikach (wzór tutaj) oraz takie same plakaty w formacie A3, oczywiście również do Państwa dyspozycji.

2015-05-14

W załączeniu (tutaj) przekazujemy informację Prezydenta Miasta Opola w związku ze zgłaszanymi do Urzędu Miasta wątpliwościami w sprawie zasad wnoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe oraz dopuszczalności dokonywania wpłat indywidualnych przez członków tych wspólnot.

2015-05-13

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych z otwartych wiat.

2015-03-23

W załączeniu (tutaj) przekazujemy informację Prezydenta Miasta Opola w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która doprecyzowuje obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dodatkowe informacje dotyczące komunikatu można uzyskać pod nr telefonu:
77 54 11 339 albo 77 45 11 874 (Urząd Miasta Opola)

2015-01-29

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2015 roku z zabudowy wielorodzinnej wyodrębniona zostanie zabudowa kilkurodzinna, przez którą należy rozumieć – budynek, w którym wydzielono od 3 do 9 lokali mieszkalnych (włącznie), którego mieszkańcy zbierają odpady do wspólnych pojemników.

Celem wyodrębnienia zabudowy kilkurodzinnej jest zmniejszenie uciążliwości związanych z częstym przejazdem pojazdów odbierających odpady komunalne w tej zabudowie poprzez dostosowanie częstotliwości odbioru odpadów do ilości odpadów wytwarzanej przez mieszkańców zabudowy kilkurodzinnej.

2014-12-04