Podział pojemników do segregacji
Schemat
<

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2014

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2014

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA ZABUDOWY NIEZAMIESZKAŁEJ STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2014

Znajdź i wydrukuj swój własny harmonogram

Harmonogramy zaktualizowane dnia 7.04.2014r.

Kontakt
w sprawie funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola

- Zakład Komunalny - Biuro Gospodarki Odpadami – w sprawie nadzoru nad realizacją umowy pomiędzy Przedsiębiorcą odbierającym odpady a Gminą w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: przyjmowanie zgłoszeń Mieszkańców i Przedsiębiorców w sprawach pojemników (brak lub złe pojemności), odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem, uszkodzonych pojemników, kradzieży pojemników
- tel. 77 44-13-237
- e-mail: zgo@zaklad-komunalny.pl
- biuro: Ozimska 19, pok. 903

- Urząd Miasta Opola - Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - w sprawie składania i korekt złożonych deklaracji
- tel. 77 54-11-339
- tel. 77 45-11-874

- Urząd Miasta Opola - Referat Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - w sprawie rozliczeń wpłat za odpady komunalne
- tel. 77 45-11-923
- tel. 77 45-11-877

- Remondis - w sprawie realizacji usług w tym ustawienia pojemników, dostępu do altan śmietnikowych
- tel. 77 42-76-107
- tel. 77 42-76-108
- tel. 77 42-76-109
- tel. 801 306 801 - bezpłatna infolinia (dostępna tylko z telefonów stacjonarnych)
- e-mail: opole@remondis.pl
- biuro: Dział Obsługi Klienta, Aleja Przyjaźni 9

- Urząd Miasta Opola - Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej - w sprawie uwag do funkcjonowania całego systemu
- e-mail: itgk@um.opole.pl

Informacja

KONTO DO WPŁAT
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVII/583/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłat należy dokonywać miesięcznie bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Pierwszą wpłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Opola wskazane poniżej do dnia 10 lipca br za miesiąc lipiec.
Link do nr konta www.bip.um.opole.pl

Ponadto informujemy, że Urząd Miasta Opola rozpoczął wysyłanie do mieszkańców informacji o indywidualnym numerze konta bankowego na który trzeba wpłacać opłatę za odpady komunalne.

Pytania prosimy kierować: telefony 77 45 11 923, 77 45 11 877 lub mail: urzad@um.opole.pl.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Bez prowizji wpłat można dokonywać w oddziałach Banku Millenium:
Lp. Adres Rodzaj Godziny otwarcia
1. Wrocławska 152
45-837 Opole
(C.H. Karolinka)
Placówka - Klienci:
Indywidualni
09.00-20.00 pn.- pt.
10.00 - 20.00 sb.
10.00-18.00 nd.
2. Plac Wolności 6
45-018 Opole
(obok Pizza Hut)
Placówka - Klienci:
Indywidualni
09.00-17.00 pn.-pt.
3. 1 Maja 6
45-068 Opole
(między Biedronką a Dworcem PKS)
Placówka - Klienci:
Indywidualni, Prestige, Biznes, Przedsiębiorstwa
09.00-17.00 pn.-pt.

oraz w kasach Urzędu Miasta Opola w Rynku - Ratuszu oraz na Pl. Wolności w godz. 8.00-14.30 od poniedziałku do piątku.

Aktualności

1. Co znajduje się w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi? = za co płacisz?
Opłata pokrywa koszty:
 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości
  - odbierana będzie każda ilość odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości z pojemników do tego przeznaczonych,
  - jeśli remontujesz mieszkanie – odpady poremontowe przyjmiemy w ramach tej opłaty w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  - odpady wielkogabarytowe będą odbierane w akcjach „wystawka”,
 • tworzenia i utrzymania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. zbiornic) – będziemy mieli ich prawdopodobnie 2 - będziesz mógł tam sam zawieźć odpady selektywnie zebrane i oddać w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”, czyli na miejscu nie płacisz nic!
 • obsługi administracyjnej systemu
2. Czy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmują podatek VAT?
Nie, opłata jest dochodem gminy i nie podlega VAT.
3. Jaka jest metoda naliczania opłaty oraz stawka?

Wybraną metodą naliczania „opłaty śmieciowej” w Opolu, dla nieruchomości zamieszkałych, jest metoda „od mieszkańca”. Stawki wynoszą: 13 zł/osoby jeśli deklarujemy segregację, 20 zł/osoby jeśli jej nie deklarujemy.

Jak będzie zorganizowany nowy system ?

 • Gmina będzie ponosiła koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
 • Gmina odbierze wszystkie odpady komunalne jakie zostaną wytworzone przez mieszkańców i przedsiębiorców (w sposób bezpośredni tzn. z terenu nieruchomości z pojemników do tego przeznaczonych lub pośredni tzn. w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
 • Gmina Opole w drodze przetargu wybierze firmy, które będą odbierały i transportowały odpady.
 • Zmieszane odpady komunalne nie będą już składowane, tylko trafią do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną poddane procesowi przetworzenia i utylizacji.
 • Mieszkańcy (bezpośrednio lub poprzez zarządców) oraz przedsiębiorcy będą wnosili do Gminy opłatę na podstawie złożonej deklaracji.
 • Za wytworzone odpady mieszkańcy poniosą opłatę miesięczną bez względu na ilość wytworzonych odpadów, w kwocie 13 zł od osoby jeżeli będą segregować odpady lub 20 zł od osoby jeżeli nie będą segregować odpadów.
 • Przedsiębiorca będzie wnosił opłatę uzależnioną od ilości i pojemności zadeklarowanych pojemników. Wysokość opłaty będzie niższa dla odpadów segregowanych i wyższa dla niesegregowanych. Cennik jest uzależniony od pojemności pojemnika i przedstawiony we wzorze deklaracji.
 • Gmina zorganizuje na terenie miasta dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do których przez cały rok w ramach uiszczanej miesięcznej opłaty będą przyjmowane od mieszkańców odpady problemowe np.: gruz z drobnych prac remontowych, stare meble, zużyty sprzęt AGD – RTV, odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, baterie, świetlówki, oleje i inne).
 • Nowym systemem gospodarowania odpadami zarządza w imieniu Gminy Opole Zakład Komunalny Sp. z o.o. tel. 77 44 13 237, biuro przy ul. Ozimskiej 19 pok. 903.

Ważne terminy!

 • Do 30 czerwca 2013 roku musisz rozwiązać dotychczasową umowę, którą zawarłeś z firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak aby przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 roku.
 • Od 01 lipca 2013 roku Gmina zorganizuje i będzie ponosiła koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • Od 01 lipca 2013 roku mieszkańcy bezpośrednio lub poprzez zarządców oraz przedsiębiorcy będą wnosili co miesiąc (do 10 dnia każdego miesiąca) do Urzędu Miasta opłatę na podstawie złożonych deklaracji.