Podział pojemników do segregacji
Schemat

Kontakt

Kontakt
W sprawach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola należy kontaktować się z pracownikami
Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych oraz Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Urzędu Miasta Opola.

Sprawy związane z:

nadzorem nad realizacją umowy pomiędzy przedsiębiorcą odbierającym odpady, a Miastem Opole, a w szczególności:
- przyjmowaniem reklamacji dotyczących odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem,
- przyjmowaniem reklamacji w sprawach pojemników,
- przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących uszkodzonych pojemników, kradzieży pojemników,
- przyjmowaniem reklamacji w sprawach braku mycia lub niewłaściwego mycia pojemników,
- udzielaniem informacji o segregacji odpadów,
- materiałami informacyjnymi dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi,

prowadzi Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych ul. Piastowska 17 pok. 610-611
Kontakt:
tel. 77 44 13 237
e-mail: odpady@um.opole.pl

Sprawy dotyczące :
- składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane) wraz z zapotrzebowaniami na pojemniki,
- prowadzenia postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty,
prowadzi Referat Wymiaru Opłaty pl. Wolności 7-8, pok. 106, 233
Kontakt:
tel. 77 54 11 339

Sprawy związane z:
- funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- nadzorem nad prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Miejskich Punktów Elektroodpadów,
- nadzorem nad sprawozdawczością oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych (wpis do rejestru działalności regulowanej),

prowadzi Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pl. Wolności 7-8, pok. 229
Kontakt:
tel. 77 45 11 890
e-mail: rgo@um.opole.pl