Podział pojemników do segregacji
Schemat

Kontakt

Kontakt
W sprawach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola
należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola.

Sprawy dotyczące :
- składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane)
- prowadzenia postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty,
- składania zapotrzebowań na pojemniki dla nieruchomości zamieszkałych

prowadzi Referat Wymiaru Opłaty pl. Wolności 7-8, pok. 106, 107
Kontakt:
tel. 77 54 11 339

Sprawy związane z:
- przyjmowaniem reklamacji dotyczących odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem,
- przyjmowaniem reklamacji w sprawach pojemników,
- przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących uszkodzonych pojemników, kradzieży pojemników,
- przyjmowaniem reklamacji w sprawach braku mycia lub niewłaściwego mycia pojemników,
- udzielaniem informacji o segregacji odpadów
- materiałami informacyjnymi dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi

prowadzi Referat Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych pl. Wolności 7-8, pok. 112
Kontakt:
tel. 77 44 13 237
e-mail: odpady@um.opole.pl


Sprawy związane z:
- funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- nadzorem nad realizacją umowy pomiędzy Przedsiębiorcą odbierającym odpady a Gminą,
- nadzorem nad prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

prowadzi Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pl. Wolności 7-8, pok. 111
Kontakt:
tel. 77 45 11 890
e-mail: rgo@um.opole.pl