Podział pojemników do segregacji
Schemat

Co oznacza czerwony trójkąt umieszczony na pojemniku?

UWAGA!

W przypadku niewłaściwie posegregowanych odpadów komunalnych na pojemniku zostanie umieszczona przez firmę wywozową naklejka w formie czerwonego trójkąta z napisem „ZŁA SEGREGACJA”

Takie odpady będą traktowane jako zmieszane odpady komunalne i zostaną odebrane w najbliższym terminie wywozu czarnego pojemnika (wówczas firma wywozowa odkleja naklejkę) lub po dosegregowaniu przez mieszkańca zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem. Mogą też zostać zawiezione przez mieszkańca we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) po uprzednim usunięciu odpadów, które były przyczyną przyklejenia czerwonego trójkąta. W PSZOK nie są przyjmowane odpady komunalne zmieszane.

Zgodnie z zapisami Art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne. Dodatkowo w Opolu pojemniki z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami zostaną oznakowane naklejką w kształcie trójkąta równobocznego w kolorze czerwonym.